Kontakt | Redakcja | Forum | Konkursy | Społeczność Zarejestruj się | Zaloguj się

Regulamin Konta Użytkownika w Serwisie:

 

§ 1. Postanowienia ogólne.

1. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników, a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności Administratora Serwisu jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Serwis.

2. Regulamin obejmuje zasady udostępniania, zakładania i wykorzystania bezpłatnego oraz indywidualnego Konta Użytkownika.

3. Warunkiem korzystania z Konta Użytkownika jest dokładne zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptacja.

4. Nazwa Serwisu, jego koncepcja, wygląd graficzny, logo, elementy grafiki, artykuły oraz baza danych podlegają ochronie prawnej i nie mogą być wykorzystywane bez wiedzy oraz zgody Administratora Serwisu.

 

§ 2. Definicje.

Ilekroć w niniejszym regulaminie stosuje się poniższe określenia i definicje, należy je rozumieć, jak następuje:

Administrator – osoba zarządzająca zasobami Serwisu;

Dane - treści, a w szczególności informacje, zdjęcia, wpisy, komentarze, które Użytkownik dobrowolnie umieszcza w Serwisie; 

Konto/Konto Użytkownika - przestrzeń serwerowa Serwisu, udostępniona Użytkownikowi, na której Użytkownik może zamieszczać Dane, z którymi mogą się zapoznać inni Użytkownicy, którą Administrator może modyfikować lub usuwać na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, wyróżnia się dwa typy Konta, Konto Podstawowe i Konto Redaktorskie;

Konto Podstawowe – przestrzeń serwerowa Serwisu bez dodatkowych uprawnień posiadająca charakterystykę Konta Użytkownika z niniejszego Regulaminu;

Konto Redaktorskie – przestrzeń serwerowa Serwisu udostępniona Użytkownikowi na zasadach Podstawowego Konta Użytkownika, charakteryzująca się większymi uprawnieniami niż Konto Podstawowe, dodatkowe uprawnienia dla Konta Redaktorskiego opisane są w § 5 niniejszego Regulaminu;

Login/Nazwa Użytkownika - ciąg znaków wprowadzonych przez Użytkownika w Serwisie na etapie tworzenia Konta, umożliwiający późniejszą identyfikację Użytkownika podczas korzystania z Serwisu. Login, jako techniczny, unikalny ciąg znaków zostaje przypisany do danego Konta i nie może być modyfikowany przez Użytkownika;

Regulamin - niniejszy dokument określający zasady korzystania z Serwisu, w tym w szczególności prawa i obowiązki Użytkowników oraz Administratora Serwisu;

Serwis – strona internetowa, blog, portal internetowy prowadzony pod domeną, adresem URL: http://www.jdm-option.pl;

Użytkownik - osoba fizyczna korzystająca z bezpłatnego, indywidualnego Konta Użytkownika w Serwisie.

 

§ 3. Zasady zakładania i korzystania z Konta Użytkownika.

1. Konta w Serwisie udostępniane są bezpłatnie po dokonaniu rejestracji i akceptacji niniejszego Regulaminu.

2. Użytkownikiem Konta może zostać osoba pełnoletnia. Osoba niepełnoletnia może zostać Użytkownikiem Konta za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych.

3. Użytkownik uzyskuje możliwość korzystania z bezpłatnego Konta w Serwisie automatycznie po zaakceptowaniu treści Regulaminu oraz wypełnieniu i wysłaniu formularza rejestracyjnego.

4. Powiadomienia dotyczące korzystania z Konta będą przesyłane na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym. Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za podanie aktualnego i poprawnego adresu e-mail.

5. Administrator Serwisu nie kontroluje, ani nie weryfikuje danych identyfikacyjnych Użytkownika zawartych w formularzu rejestracyjnym.

7. Administrator Serwisu zapewnia każdemu Użytkownikowi konta dostęp do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia.

8. Użytkownik zobowiązany jest zabezpieczyć należące do niego hasło dostępu do Konta przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie Konta w wyniku nieprawidłowej ochrony hasła dostępu do Konta.

9. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Konta w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.

10. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za sposób, w jaki wykorzystuje bezpłatne Konto w Serwisie, w tym za zawartość i formę zamieszczanych treści, z uwzględnieniem odpowiedzialności karnej lub cywilnej za działania niezgodne z prawem.

11. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do zamknięcia lub usunięcia Konta Użytkownika, gdy Użytkownik wykorzystuje konto niezgodnie z postanowieniami obowiązującego prawa lub Regulaminu, a także gdy nazwa konta narusza prawo, prawem chronione dobra osób trzecich, jest niezgodna z dobrymi obyczajami, w tym jest wyrażeniem powszechnie uznanym za obraźliwe.

12. Użytkownikowi przysługuje prawo do zamknięcia założonego w Serwisie Konta w każdym czasie, w tym w przypadku zmiany Regulaminu. Żądanie zamknięcia konta należy nadesłać na adres e-mail: jdm-option@jdm-option.pl

13. Zamknięcie Konta na żądanie Użytkownika nie jest jednoznaczne z usunięciem wprowadzonych przez Użytkownika treści, a w szczególności informacji, zdjęć, wpisów, komentarzy, które w momencie wprowadzenia ich na serwer Serwisu stają się własnością Serwisu.

14. Po zamknięciu Konta Administrator jest uprawniona do umożliwienia innym Użytkownikom używania loginu należącego do Użytkownika zamkniętego Konta.

15. Administrator zastrzega sobie możliwość zablokowania na serwerze Serwisu nadawców wiadomości, domen i adresów IP w razie wykorzystywania przez Użytkownika Konta niezgodnie z postanowieniami prawa lub niniejszego Regulaminu.

 

§ 4. Zasady publikacji komentarzy w Serwisie.

1. Użytkownik ma prawo do nieodpłatnego zamieszczania komentarzy w Serwisie w celu wymiany informacji i opinii na różnorodne tematy.

2. Użytkownik Serwisu zamieszcza swoje komentarze na własną odpowiedzialność. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Użytkowników na stronach Serwisu.

3. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez Użytkowników na stronach Serwisu treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc, uznanych powszechnie za naganne moralnie lub społecznie niewłaściwe.

4. Niedopuszczalne jest również umieszczanie przez Użytkowników na stronach Serwisu przekazów o charakterze reklamowym.

5. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do usuwania treści, o których mowa w ustępie 3 i 4 niniejszego paragrafu, jak również prawo do zamknięcia Konta Użytkownika, naruszającego w sposób notoryczny postanowienia ustępu 3 i 4 niniejszego paragrafu.

6. W przypadku zmiany strategii w zakresie prowadzenia Serwisu Administrator zastrzega sobie prawo do zaprzestania umożliwiania Użytkownikom publikowania komentarzy w Serwisie po uprzednim poinformowaniu Użytkowników, z 14-dniowym wyprzedzeniem.

7. Użytkownicy poprzez umieszczenie swoich komentarzy w Serwisie wyrażają zgodę na rozpowszechnianie i przetwarzanie komentarzy w obrębie Serwisu i na jego potrzeby.

8. Administrator Serwisu ma prawo emisji reklam wszelkiego rodzaju produktów i usług w trakcie prezentacji komentarzy zamieszczonych przez Użytkowników w Serwisie. Użytkownikom nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu zamieszczania reklam na stronach Serwisu.

 

§ 5. Zasady publikacji zdjęć i innych materiałów graficznych.

1. Administrator Serwisu może umożliwić Użytkownikom nieodpłatnie zamieszczanie zdjęć cyfrowych, zwanych dalej "zdjęciami".

2. Umożliwienie zamieszczania zdjęć będzie polegało na udostępnianiu Użytkownikom miejsca na serwerze Serwisu oraz dostarczaniu oprogramowanie umożliwiającego zamieszczanie zdjęć na warunkach określonych postanowieniami niniejszego Regulaminu.

3. Zamieszczenie jakichkolwiek zdjęć i innych materiałów graficznych na stronie jest równoznaczne z ich publicznym udostępnieniem.

4. Użytkownik na stronach Serwisu publicznie udostępnia zdjęcia, wszelkie treści, komentarze, opinie oraz inne materiały wyłącznie na własną odpowiedzialność. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treści i inne materiały zamieszczane przez Użytkowników.

5. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez Użytkownika na stronach Serwisu zdjęć i innych materiałów graficznych działań sprzecznych z prawem, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe lub naruszających zasady Netykiety.

6. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez Użytkowników na stronach Serwisu zdjęć i innych materiałów graficznych treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc, jak również treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe i naruszających zasady Netykiety.

7. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez Użytkowników na stronach Serwisu zdjęć i innych materiałów tekstowych, graficznych czy dźwiękowych naruszających prawem chronione dobra osób trzecich.

8. Niedopuszczalne jest prowadzenie przez Użytkowników stron ze zdjęciami, których zasadniczym celem jest promocja podmiotów prowadzących działalność gospodarczą lub promocja towarów lub usług.

9. Niedopuszczalne jest zamieszczanie na stronach zdjęć treści przeznaczonych wyłącznie dla osób pełnoletnich.

10. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do usuwania zdjęć, w szczególności w przypadku naruszania przez ich autorów zapisów ust. 5, 6, 7, 8 i 9 niniejszego Regulaminu, jak również do zamknięcia Konta Użytkownika, naruszającego w sposób notoryczny postanowienia ust. 5, 6, 7, 8 i 9 niniejszego paragrafu.

11. W przypadku zmiany strategii w zakresie prowadzenia Serwisu Administrator zastrzega sobie prawo do zaprzestania umożliwiania Użytkownikom zamieszczania zdjęć w Serwisie po uprzednim poinformowaniu Użytkowników, z 14-dniowym wyprzedzeniem.

12. Administrator ma prawo emisji reklam wszelkiego rodzaju produktów i usług w trakcie prezentacji zdjęć zamieszczonych przez Użytkowników w Serwisie. Użytkownikom nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu zamieszczania reklam na stronach Serwisu.

13. Postanowienia niniejszego paragrafu mają odpowiednie zastosowanie do zamieszczania przez Użytkowników komentarzy odnoszących się do zdjęć publikowanych na stronach Serwisu.

 

§ 6. Zasady zakładania i korzystania z Konta Redaktorskiego.

1. Kont Redaktorskie może być przyznane Użytkownikowi tylko i wyłącznie przez Administratora Serwisu.

2. Konto Redaktorskie tworzone jest poprzez nadanie Kontu Podstawowemu dodatkowych uprawnień przez Administratora Serwisu.

3. Konto Redaktorskie umożliwia Użytkownikowi większy zakres zamieszczania Danych w Serwisie, a w szczególności tworzenia samodzielnych artykułów, wpisów oraz galerii zdjęciowych.

4. Administrator Serwisu może nadać uprawnienia dla Konta Redaktorskiego z możliwością egzekwowania wszystkich czynności wymienionych w § 4 ust. 5 oraz § 5 ust. 10.

5. Użytkownik posiadający Konto Redaktorskie winien jest stosować się do wszystkich zasad obejmujących Konto Podstawowe, w szczególności zasad spisanych w § 3, 4 i 5 niniejszego Regulaminu.

 

§ 7. Reklamacje.

1. Reklamacje na podstawie Regulaminu powinny być zgłaszane pocztą elektroniczną na adres: jdm-option@jdm-option.pl 

2. Administrator Serwisu rozpatrzy reklamacje w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana na adres składającego reklamację wskazany w reklamacji.

 

§ 8. Postanowienia końcowe.

1. Regulamin obowiązuje od dnia 01 października 2010.

2. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. O każdej zmianie Regulaminu Administrator powiadomi Użytkowników z 14-dniowym wyprzedzeniem przed wejściem w życie zmian pocztą elektroniczną wysłaną na adresy ich kont lub za pomocą aplikacji internetowej rozsyłającej wiadomości w obrębie Serwisu.

3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144 poz. 1204) oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83).